ยินดีต้อนรับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ YOU! Account

       ขอต้อนรับและขอขอบคุณท่านในการใช้ YOU! Account หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เลือกดูรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Package) สมัคร-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการใช้บริการ เรียกดูรายละเอียดการใช้บริการ เป็นต้น
       หากมีผู้ใดกระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ YOU! Account หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดผ่าน YOU! Account นี้ ผู้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
1.
คำนิยาม
(1)
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่ใช้ประกอบการจัดทำระบบ YOU! Account
(2)
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ครอบครองใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ OTP ของผู้ใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ YOU! Account นี้
(3)
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้เชื่อมต่อระบบบริการของตนเข้ากับระบบ YOU! Account นี้
(4)
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง บริการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ บริการโทร (Airtime-Voice) บริการส่งข้อความสั้น
(SMS : Short Message Service) หรือ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS : Multimedia Message Service) บริการส่งข้อความเสียง (Voice) บริการส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่านช่องทาง(GPRS : General Packet Radio Services หรือ EDGE : Enhanced Data rates for Global Evolution) หรือ 3G (Third-Generation) หรือ Wi-Fi
(Wireless Fidelity) และให้หมายถึง บริการเสริม บริการ IDD บริการ IR บริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจนบริการลักษณะและประเภทอื่นใดของผู้ให้บริการที่จะได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต
(5)
สินค้า/บริการ หมายถึง สินค้า/บริการประเภทต่างๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/บริการที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อ/สมัครใช้บริการ ผ่านระบบให้บริการ YOU! Account นี้
(6)
OTP : One Time Password หมายถึง รหัสผ่านแบบใช้ได้เพียงครั้งเดียว ปรากฏในรูปอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ระบบ YOU! Account สร้างขึ้นและจัดส่งให้ผ่านบริการ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์กับ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการรายนั้น และเพื่อยืนยันว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบ YOU! Account ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำเองหรือเป็นผู้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง เช่น ธุรกรรมเรียกดูรายละเอียดการใช้บริการ เป็นต้น
2.
เมื่อผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่าน YOU! Account รวมทั้งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบ YOU! Account ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ที่กำหนดไว้นี้แล้ว
3.
เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการใดๆ ที่กำหนดไว้บน YOU! Account ผู้ใช้บริการอาจต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งรายละเอียดขอใช้บริการนั้นๆ รวมทั้งตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บน YOU! Account หรืออาจต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการและเอกสารแนบตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการซึ่งได้ขอแจ้งใช้บริการดังกล่าวนั้นแล้ว
ระบบ YOU! Account มีสิทธิ์พิจารณาอนุญาตและยกเลิกการใช้บริการ YOU! Account ของผู้ใช้บริการ และ/หรือแก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงฯ นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯ นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ เอกสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร และข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
4.
ระบบ YOU! Account ถูกควบคุมในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบหรือใช้ YOU! Account นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย
5.
ข้อมูลที่ปรากฏบน YOU! Account นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการและที่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้
6.
ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้กรอกเพื่อใช้ YOU! Account รวมถึงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบ YOU! Account เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือมิใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ระบบ YOU! Account มีสิทธิระงับ ยกเลิกการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ หรือปฏิเสธการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทันที
7.
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้กรอกเพื่อใช้ YOU! Account รวมถึงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบ YOU! Account จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการระบบ YOU! Account จะใช้ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการระบบ YOU! Account จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
8.
ผู้ใช้บริการตกลงใช้ระบบ YOU! Account เพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงฯ นี้ เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผ่าน YOU! Account นี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ ผู้ให้บริการระบบ YOU! Account มีสิทธิระงับการใช้ YOU! Account และการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการต่างๆ นั้น ได้ทันที
9.
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการใช้ YOU! Account นี้ อันเกี่ยวกับการหักชำระค่าบริการจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตนั้น ระบบ YOU! Account เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยังระบบให้บริการหรือเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น การกระทำใดๆ เพื่อมีผลให้ต้องมีการหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตใดๆ เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเจ้าของบัตรเครดิตกับธนาคารและ/หรือผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินนั้นๆ เอง
10.
ข้อตกลงฯ นี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อหรือสมัครใช้บริการไว้แล้วแต่กรณี ดังนั้น นอกเหนือจากข้อตกลงฯ นี้แล้ว
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของผู้ใช้บริการโดยใช้ระบบ YOU! Account นี้ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับระบบบริการของผู้ให้บริการรายใด ต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการรายนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
11.
การทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/OTP ของผู้ใช้บริการบน YOU! Account ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้นำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/OTP ไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/OTP ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากเป็นการทำธุรกรรมที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/OTP และ/หรือในฐานะผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขเชื่อมต่อของบริการนั้นๆ ยังคงต้องรับผิดชอบในการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
12.
ผู้ใช้บริการต้องไม่โอนหรือขายการใช้งานหรือการเข้าถึง ระบบ YOU! Account ของผู้ใช้บริการนี้ ให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลอื่นนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/OTP ของผู้ใช้บริการไปใช้โดยมิชอบ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งมายังผู้ให้บริการทันที
13.
ผู้ใช้บริการต้องมีความสามารถและ/หรือมีอำนาจตามกฎหมายในการสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบ YOU! Account นี้ และผู้ใช้บริการต้องชำระค่าสินค้า/ค่าบริการที่ซื้อหรือสมัครใช้ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ
14.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ YOU! Account
14.1
เรียนรู้วิธีการ และขั้นตอนการเข้าถึงและทำธุรกรรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงฯ นี้ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในอนาคตอย่างเคร่งครัด
14.2
ดูแล รับผิดชอบ รวมทั้งชี้แจงให้ตัวแทน และผู้ที่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงฯ นี้อย่างเคร่งครัด
14.3
ให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ผู้ให้บริการมอบหมายอย่างเต็มที่ในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์มิให้เกิดความเสียหาย
14.4
แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีที่พบเห็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือพบเห็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
14.5
ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ต้องปฏิบัติดังนี้
(1)
ต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อล็อกหน้าจอ (Lock Screen) หากไม่ใช้งานหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าใช้งาน
(2)
ต้องตรวจสอบและระมัดระวังในการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์มาป้อนลงในระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง และต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
(3)
ต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใดๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลางาน หรือเลิกงาน
14.6
เก็บรักษา OTP/Password ไว้เป็นความลับ มิให้ผู้อื่นล่วงรู้ ห้ามใช้รหัสร่วมกับผู้อื่น ต้องตั้ง Password ด้วยความรอบคอบ ห้ามตั้งซ้ำกับรหัสเดิม หรือที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย หรือตั้งรหัสซ้ำกันในทุกขั้นตอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือทุกระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิใช้งาน และต้องเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาเหมาะสม หรือมีเหตุการณ์ที่สมควรต้องเปลี่ยน Password
14.7
ตกลงให้หรือดำเนินการให้ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ผู้ให้บริการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ตลอดระยะเวลา
15.
ต้องดูแล รับผิดชอบมิให้ ตัวแทน และผู้ที่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการกระทำการที่ถือเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ท้ายนี้ หากมีการละเลย ฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำความผิดนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
(1)
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
(2)
ลักลอบนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
(3)
ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถลักลอบนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก
(4)
ใช้รหัสของผู้อื่นเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น
(5)
ก่อกวน หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้อื่น
(6)
ลักลอบ เฝ้าดู ค้นหาเส้นทางหรือถอดรหัส ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือความลับของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
(7)
ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
(8)
ลักลอบใช้รหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย
(9)
ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้รหัส หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้รหัสของตนเองเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
(10)
พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
(11)
ติดตั้ง มีไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน Software ประเภท Hacking Tools
(12)
เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
(13)
ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยมิชอบ
(14)
กระทำความผิดใดๆ ตามฐานความผิดที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
16.
ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Connection) เพื่อเข้าสู่ระบบ YOU! Account ตามข้อตกลงฯ นี้เอง
17.
ผู้ใช้บริการต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับระบบ YOU! Account เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับการใช้งาน เป็นต้น
18.
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการใช้ YOU! Account นี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายจากการใช้หรือมิได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เว้นแต่กรณีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงฯ นี้ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
19.
กรณีมีเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขอื่นๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่
20.
ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ YOU! Account และยินยอมให้ผู้ให้บริการ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและซื้อขายสินค้า/บริการข้างต้นมายังผู้ใช้บริการ
21.
หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ YOU! Account หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ ระงับและ/หรือยกเลิกการใช้ YOU! Account ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
22.
กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้ YOU! Account โดยปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการ กำหนดไว้แล้ว เมื่อผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการได้ใช้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้บริการ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

คำแนะนำ

       โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ YOU! Account นี้อย่างละเอียด การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอใช้ YOU! Account ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการ กำหนดไว้ ถือว่า
       ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงฯ ที่กำหนดไว้นี้ ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้ YOU! Account นี้